ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000  บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000  บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000  บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000  บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000  บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000  บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000  บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000  บาท

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มีความประสงค์จะ ดำเนินการโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ภายในเขตตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 7 โครงการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจ เชิญชวนให้เสนอโครงการ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

  1. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1
  2. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านสร้างพอก หมู่ 7
  3. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 9
  4. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านโนนทอง หมู่ 10
  5. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ 11
  6. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 15
  7. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 82,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 82,000 บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านสร้างพอก หมู่ 7 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านโนนทอง หมู่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 68,000 บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 9 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 68,000บาท

 
 
Powered by Phoca Download