ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์

    ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 529/25559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขอรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้...

     ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 529/25559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขอรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้...

    กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 529/25559 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2559 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขอรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้...

ตามที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 529/25559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขอรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้...

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ อบ 80501/772 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 529/25559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จึงขอรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้...

 
 
Powered by Phoca Download