ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<