ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดทำผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยถือปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.6) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ด้วยรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์บริหารส่วนท้องถิ่นตำบลทุ่งเทิง ได้ทุกวัน...

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<