ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างพอก ม.7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างพอก ม.7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045865647 ในวันและเวลาราชการ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<