ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ 4

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 200,000 บาท 

 ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ อบต. www.thungthoeng.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045865647 ในวันและเวลาราชการ 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<