ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 10 ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.)แบบตอกเข็ม

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.)แบบตอกเข็ม ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 2,956,000 บาท

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<