ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,956,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.thungthoeng.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-865647 ในวันและเวลาราชการ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<