ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

      เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับประกาศ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขอส่งรายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้ 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<