ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองขี้เห็นใหญ่

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 310,00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 310,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<