ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านทุ่งสว่าง (สายโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง - บ้านทุ่งสว่าง)

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านทุ่งสว่าง (สายโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง - บ้านทุ่งสว่าง) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 300,00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 300,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<