ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเทิง

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 240,00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นเงิน 240,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<