ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 352,00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นเงิน 352,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<