ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการดำเนินการจัดซื้อวัสดุพร้อมวางและติดตั้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการดำเนินการจัดซื้อวัสดุพร้อมวางและติดตั้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 100,000.-บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<