ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง จำนวนเด็กเล็ก 67 คน คนละ 20 บาท จำนวน 103 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560- 30 มีนาคม 2561 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,020.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน  138,020.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<