ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง (แห่งที่ 2)

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง (แห่งที่ 2) จำนวนเด็กเล็ก 36 คน คนละ 20 บาท จำนวน 20 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560- 30 มีนาคม 2560 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 74,160.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตลาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 74,160.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<