ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แแบผ่าครึ่ง หมู่ 3

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แแบผ่าครึ่ง หมู่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 139,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 139,000.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<