ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบัวเจริญ หมู่ 9

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบัวเจริญ หมู่ 9 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 133,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 133,000.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร 

http://www.thungthoeng.go.th/index.php/document-download/document-download-1/file/109-apr-2017-cost-estimate-16