ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 12 ตำบลทุ่งเทิง

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 12 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นเงิน 200,000.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<