ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1, บ้านหนองบอน หมู่ 6 และบ้านโนนจันทร์ หมู่ 8

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1, บ้านหนองบอน หมู่ 6 และบ้านโนนจันทร์ หมู่ 8 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นเงิน 190,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<