ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ตารางแสดงแบบสรุปโครงการงานก่อสร้างอาคาร ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1

        ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคาร ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 147,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<