ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ไฮ หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม)

       ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ไฮ หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 125,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นเงิน 125,000.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<