ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุศึกษา ( รายหัว จำนวน 135 รายการ )

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุศึกษา ( รายหัว จำนวน 135 รายการ ) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 103,700.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นเงิน 103,700.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<