ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์พยาบาล จำนวน 1 คัน

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์พยาบาล จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิ.ย. พ.ศ.2561 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<