ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 82,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิ.ย. พ.ศ.2561 เป็นเงิน 82,000.- บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<