ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เชิญเสนอโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มีความประสงค์จะ ดำเนินการโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 82,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิ.ย. พ.ศ.2561 เป็นเงิน 82,000 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอโครงการฯ มายังผู้สนใจ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<