ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2

      ตารางแสดงแบบสรุปวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 30,000 บาท

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<