ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 0f Life) บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13

        วันที่ 31 สิงหาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 0f Life) บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13 ตำบลทุ่งเทิง