ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง อาคาร"สำนึกรักบ้านเกิด"

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง อาคาร"สำนึกรักบ้านเกิด" โดยท่านเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม และ ท่านถาวร คูนิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สิ้นค่าใช้จ่าย 1,600,000.- จากความร่วมมือของชุมชนและคณะศิษย์เก่า...ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย เพื่อลูกหลานของเรา