Print this page
วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560 14:59

แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน