ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160. โทร. 045-906210 แฟกซ์ 045-906210 อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        เมื่อศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นายสว่าง พรมด้วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้กล่าวคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงในการบริหารงาน โดยมีนายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นเลขานุการฯดำเนินการประชุม ทั้งนี้ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกันมอบดอกไม้ และกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีและร่วมให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

       เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค. 2564 ณ โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลทุ่งเทิง ประกอบพิธีกล่าวคำถวายลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ณ บริเวณหนองน้ำบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานการประชุมติดตามและกำหนดแนวทางในการนำกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (608)ในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันนี้ 18 ส.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม นำรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) กลุ่มสัมผัส เสี่ยงสูง ในพื้นที่ควบคุมโรคสูงสุด (ตำบลทุ่งเทิง) ณ วัดบ้านโนนสว่าง ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง www.thungthoeng.go.th หรือ โทร. 045-90621

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ