Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

[ 02-03-2566 ] Hits:65

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2566

       เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2565 ณ โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-12-2565 ] Hits:853

ประกาศประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160. โทร. 045-906210 แฟกซ์ 045-906210 อีเมลล์ klang@thungthoeng.go.th

[ 01-02-2565 ] Hits:337

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

        เมื่อศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นายสว่าง พรมด้วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้กล่าวคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงในการบริหารงาน โดยมีนายไพโรจน์...

[ 14-01-2565 ] Hits:435

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

[ 01-12-2564 ] Hits:875

วัดบ้านทุ่งเทิง

      วัดบ้านทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-11-2564 ] Hits:357

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ