Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวบุณยนุช สิมมาทอง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 061-3421450

 


พนักงานส่วนตำบล

พันจ่าเอก ณรงเวทย์ แก้วสุริยา

นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจิตตินันท์ ไชยรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายสรศักดิ์ โลหา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางปภาพิน มะคุ้มใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายบัณฑิต รักโคตร

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวละมัย จุลทุม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสุกัญญา ดุจดา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวอุไรวรรณ แก่นลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ กาเมือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุพิศ ชาบุญเรือง

พนักงานขับรถ

นางสาวอรทัย บุตรสาวะ

คนงานทั่วไป

นางเสริมทรง สิมาวัน

แม่บ้าน

นายวิชัย พรมจันทร์

คนสวน

นายสมคิด บุษดี

ยาม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ